تاسيس انجمن علمي تخصصي كارشناسان سيمان ايران

جمعي از كارشناسان و دست اندر كاران صنعت سيمان ايران و دانشگاهيان براي ايجاد رابطه بيشتر بين كارشناسان اين صنعت و تبادل نظر و تجربيات، اقدام به تاسيس انجمن علمي، تخصصي كارشناسان سيمان ايران نمودند
كليه اطلاعات انجمن در اين سايت موجود است و اسامي هيات موسس، هيات مديره ، اساسنامه انجمن و فرم ثبت نام در همين صفحه قابل دسترسي است
علاقمندان مي توانند از طريق نشانی خیابان خالد اسلامبولی ، خیابان نهم، پلاک 13 ، انجمن سیمان ایران و تلفن : 3-88102760 تماس بگیرید.


اولين جلسه هيات موسس
فرم هاي درخواست عضويت در انجمن
فرم درخواست عضويت دانشجوئي
دوستی و سيمان
!دوستی مانند ايستادن در سيمان تازه است
هر چه بيشتر در آن بايستی ، ترک آن دشوار تر است
و هرگز نمی توانی بدون آنکه جا پائی بگذاری
!از آن جدا شوی
Friendship is like standing in wet cement!
The longer you stay, the harder it is to leave, and you can never go
without leaving your footnote behind!