بتن و صنايع وابسته به آن

شرکتهای سازنده بتن - قالبهای بتن و بتنهای پيش ساخته
تلفن . فاكس . پست الكترونيكي
نام شركت
ت : 22821321 - 5
ف : 22803883
info@iranframeco.com
ت : 22578428 - 9
ف : 22593299
info@peri.ir
ت : 6026284
ارس پولاد
ف : 6026426
-----
ت : 5-6427434
فهاب
ف : 6923613
-----
ت : 8600166
صنعت يدك
ف : 8600016
-----
ت : 8762472
داربستان
ف : 8761523
-----
ت : 8755744
ديسمان ساز
ف : 8746015
-----
ت : 8762592
شركت ابهر
ف : 8762471
-----
ت : 8708127
سيمان تاق
ف : 8412455
-----
ت : 5202512
بتونيران
ف : 5202701
-----

شرکتهای سازنده افزودنیهای بتن
تلفن . فاكس . پست الكترونيكي
نام شركت
ت : 40-8030639
ف : 8036258
info@betonchimie.com
ت : 88893328 - 88925904
ف : 88925905
info@copcoir.com
ت : 5-8779274
شيمي مهندسي ايران
ف : 8881892
-----
ت : 4667406
بتن پاس
ف : 4646013
-----
ت : 9-8750632
سرا پوش
ف : 8757364
-----
ت : 8809708
گاميران
ف : 8809708
-----
----
-----
-----

بتن آماده
تلفن . فاكس . پست الكترونيكي
نام شركت
ت : 2-6803281
تهران بتن
ف : 6803060
-----

ايرانيت و لوله بتني
تلفن . فاكس . پست الكترونيكي
نام شركت
ت : 8826046
ايرانيت
ف : 8826047
-----
ت : 8844927
پرسيت
ف : 8826593
-----
ت : 2052667
كرمانيت
-----
-----
-----
فارسيت درود
ف : 8759968
-----

انجمنهای ذی ربط
تلفن . فاكس . پست الكترونيكي
نام انجمن
ت : 88970581- 88983243
انجمن بتن ایران
ف : 88957024

برای درج نام شرکت شما در اين صفحه با ما تماس بگيرید