هولدینگها و گروه های سیمان ایران

مالکیت عمده
تولید سالانه میلیون تن
تولید روزانه / تن
تعداد خط تولید
تعداد کارخانه
نام هولدینگها
ر
بخش خصوصی
21
79.660
29
33
بخش خصوصی
1
بخش خصوصی
+ خارجی
5
15.600
5
5
2
سازمان تامین اجتماعی
19
71.700
30
19
3
بنیاد مسضعفان
9
29.200
9
6
4
خصوصی
7
17.750
7
5
5
بانک ملی ایران 5 13500 5 3 سیدکو
6
سرمایه گذاری امید
2
6.000
2
1
سرمایه گذاری امید
7
خیریه همدانیان
1
3.300
3
1
8
بنیاد مسکن
1
3.300
1
1
بنیاد مسکن
9
دولت
2
6.600
2
2
سهام عدالت
10
-
67
233.110
93
76
جمع
-

تهیه شده توسط سایت سیمان ایران - بهمن 1397