پایان نامه های تحصیلی

عناوین پایان نامه های مرتبط با صنعت سیمان از دانشگاه علامه طباطبائی
مقطع تحصیلی
استاد راهنما
عنوان پایان نامه
پدیدآورنده
شماره راهنما
‏دكتري علوم اقتصادي
‏مشيري ،سعيد
‏ارزيابي آثارفن آوري اطلاعات و ارتباطات ICT بررشداقتصادي و بهره وري صنايع كارخانه اي ايران
‏جهانگرد،اسفنديار
576
‏كارشناسي ارشدعلوم اقتصادي
‏عظيمي ،حسين
‏ارزيابي عوامل موثربرتوليد بخش صنعت كشور
‏خوشپور،حسن
481
‏دكتري اقتصادنظري
‏مرتضي قره باغيان
‏برآورددستگاه معادلات اقتصادسنجي براي بخش صنعت درايران
‏مقدس ،رضا
546
‏كارشناسي ارشدعلوم اقتصادي
‏بهكيش ،محمدمهدي
‏بررسي بازارصادراتي سيمان ايران
‏صرامي ،افشين
382
‏كارشناسي ارشدعلوم اقتصادي
‏تقوي ،مهدي
‏بررسي تاثيرسيستم پايه اوراق بهادار برتوسعه بخش صنعت دراقتصادايران.
‏ابوعلي ،فرزام
311
‏كارشناسي ارشدعلوم اقتصادي
‏شركا،حميدرضا
‏بررسي تاثيرصادرات محصولات صنعتي بررشد بخش صنعت ايران
‏صفوي ،بيژن
386
‏كارشناسي ارشدتوسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
‏يوسفي ،محمد قلي
‏بررسي تغييرات سهم هريك ازعوامل توليد واثرآن برقيمت محصولات صنايع كارخانه اي ايران طي دروه ۱۳۷۲-۱۳۵۰
‏كاظمي ،طاهره
399
‏كارشناسي ارشدتوسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
‏بانويي ،علي اصغر
‏بررسي تورم فشارهزينه ناشي ازكاهش ارزش پول ملي ومحاسبه تغييرات درآمد صادراتي بخشهاي اقتصادي درايران
‏حاجي زاده ،ابراهيم
438
‏كارشناسي ارشدعلوم اقتصادي
‏ناظمان ،حميد
‏بررسي ساختارتوليد دربخش معدن اقتصادايران باتخمين توابع توليد وهزينه
‏خداويردي ،احمد
432
‏كارشناسي ارشدعلوم اقتصادي
‏مجتهد،احمد
‏بررسي ساختارحمايتي دربرخي ازصنايع ايران
‏فرزين ،محمدرضا
454
‏كارشناسي ارشدعلوم اقتصادي
‏يوسفي ،محمد قلي
‏بررسي وتخمين تحولات فني توليد درصنايع كارخانه اي ايران
‏كمالخاني ،سحر
426
‏كارشناسي ارشدتوسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
‏يوسفي ،محمد قلي
‏بررسي وتخمين كارايي وبهره وري درصنايع كارخانه اي ايران
‏يدالهي ،حسين
512
‏كارشناسي ارشدتوسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
‏ناظمان ،حميد
‏تخمين تابع سرمايه گذاري خصوصي دربخش صنعت
‏كشاورزيان پيوستي ،اكبر
443
‏كارشناسي ارشدتوسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
‏هادي زنوز،بهروز
بررسی کارائی فنی در صنعت سیمان ایران
‏دادرس ،محمدرامين
421