مراکز تحقیقاتی

نام موسسه
مرکز تحقيقات سيمان دانشگاه علم و صنعت ایران
انستيتو مصالح ساختمان دانشگاه تهران
مرکز تحقيق و توسعه و آموزش سيمان تهران
مرکز تحقيقات و توسعه سيمان ايران
مرکز برنامه ريزی سيمان دانشگاه اميرکبير
(مرکز تحقيقات سيمان و بتن (انجمن صنفی