تولید کنندگان سیمان در جهان سال 2013

تاریخ به روز رسانی: 25/12/1392

میلیون تن در سال نام کشور
2.300 چین - اولین تولیدکننده سیمان
230 هندوستان
77 آمریکا
75 ایران
70 ترکیه
70 بزریل
 
آمار تولید سیمان در کل جهان
تولید سیمان در سال 2013 : 4.000 میلیون تن
تولید سیمان در سال 2012 : 3.800 میلیون تن
USGS منبع: سازمان زمین شناسی امریکا