ایرنا: تعدیل 56 درصدی سود هر سهم سیمان خاش

ایرنا: تعدیل 56 درصدی سود هر سهم سیمان خاش : عنوان 
1392/02/18 : تاریخ انتشار

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، براساس صورتهای مالی (حسابرسی نشده) منتهی به 30 اسفند 91 در سایت کدال، سود محقق شده برای هر سهم این شرکت 1050 ریال اعلام شده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است :

شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/91 را در تاریخ های 30/11/90 و 27/12/90 (حسابرسی شده) مبلغ 597 ریال، در تاریخ 31/04/91 مبلغ 594 ریال، در تاریخ 27/07/91 مبلغ 662 ریال، در تاریخ 01/09/91 (حسابرسی شده) مبلغ 658 ریال، در تاریخ 27/10/91 مبلغ 678 ریال، در تاریخ های 09/12/91 و 28/12/91 مبلغ 672 ریال اعلام نموده بود که طبق صورت های مالی حسابرسی نشده مبلغ 050ر1 ریال محقق گردید که شرکت عمدتاً دلایل تغییرات را افزایش فروش صادراتی و کاهش قیمت مازوت از مبلغ 150ر2 ریال به 700 ریال در سه ماهه آخر سال مالی اعلام نموده است