ایلنا: اعتراض صنفی کارگران سیمان صوفیان وارد دومین روز شد

ایلنا: اعتراض صنفی کارگران سیمان صوفیان وارد دومین روز شد : عنوان 
1395/12/25 : تاریخ انتشار

منابع کارگری ایلنا در این واحد تولیدی خبر دادند، صبح امروز بیش از 250 نفر از کارگران سیمان صوفیان در آذربایجان شرقی بار دیگر تجمع‌های اعتراضی خود را در محوطه کارخانه از سر گرفتند.

به نقل از کارگران سیمان صوفیان  گفته می‌شود که مشکل اصلی این واحد صنعتی به تاخیر افتادن عیدی وپاداش پایان سال و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی  همانند پایه سنواتی وتجمیع سنواتی است.

همچنین براساس اطلاعاتی که از سوی این منابع گزارش شده است کارفرما از سال 92 تجمیع سنواتی مارا  لحاظ نکرده واز ابتدای سال جاری پایه سنواتی ما افزایش پیدا نکرده است.