خبر: بازدید ریاست هیات مدیره هلدینگ سیمان تهران از کارخانه سیمان گیلان سبز

خبر: بازدید ریاست هیات مدیره هلدینگ سیمان تهران از کارخانه سیمان گیلان سبز : عنوان 
1396/01/14 : تاریخ انتشار

در این بازدید آقای دکتر آیت الهی ریاست هیات مدیره سیمان تهران در لحظه تحویل سال ۱۳۹۶ همراه با مدیران و جمعی از پرسنل شرکت سیمان گیلان سبز سال جدید را آغاز کردند.

در این بازدید دکتر مقدم مدیریت عامل، مهندس ابراهیمی ریاست هیات مدیره گیلان سبز همراه با  مدیریت کارخانه و جمعی دیگر از مدیران و پرسنل گیلان سبز حضور داشتند.