خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم سیمان صوفیان در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم سیمان صوفیان در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/01/14 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۶۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.