خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم سیمان دورود در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم سیمان دورود در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/01/31 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان دورود طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۶۴۱,۶۹۷ میلیون ریال مبلغ ۱۳۳ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    سود هر سهم گزارش قبل: ۱۵۴ ریال
    سود هر سهم گزارش جدید: ۱۳۳ ریال
    درصد تغییر: ۱۴% تعدیل منفی