خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سیمان کرمان در سال مالی منتهی به آذر ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سیمان کرمان در سال مالی منتهی به آذر ۹۶ : عنوان 
1396/01/31 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با سرمایه ۶۶۰,۹۶۰ میلیون ریال مبلغ ۴۵۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
    پوشش ۳ ماهه ۳۴% مبلغ ۱۵۷ ریال