خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سیمان دشتستان در سال مالی منتهی به شهریور ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سیمان دشتستان در سال مالی منتهی به شهریور ۹۶ : عنوان 
1396/01/31 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنایع سیمان دشتستان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ با سرمایه ۱,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۷۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
    پوشش ۶ ماهه ۴۱% مبلغ ۳۱ ریال