اعتماد: بازار سيمان رونق نمي‌گيرد

اعتماد: بازار سيمان رونق نمي‌گيرد : عنوان 
1396/02/02 : تاریخ انتشار

در شرايطي كه همچنان مشكل توليد سيمان و نبود تقاضا، فعالان اين صنعت را آزار مي‌دهد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است مشكل توليدكنندگان سيمان با قراردادهاي چند ميليون تني داخلي حل نمي‌شود و بايد بازارهاي ناامن شده خارجي را مجددا فعال كرد. جعفر سرقيني، درباره موضوع قرارداد انجمن توليدكنندگان سيمان با وزارت راه و شهرسازي جهت خريد دو تا سه ميليون تني سيمان از اين صنعت كه از سال‌هاي گذشته بسته شده و همچنان خريد قابل توجهي صورت نگرفته است، عنوان كرد: مشكل صنعت سيمان با يكي - دو ميليون تن سفارش وزارتخانه‌هاي داخلي حل نمي‌شود و نياز به بازگرداندن بازارهاي صادراتي است تا تقاضاي مورد نظر توليدكنندگان فراهم شود. در حال حاضر ۸۳ ميليون تن ظرفيت توليد سيمان داريم كه سال ۱۳۹۵ را حدودا با توليد ۵۳ ميليون تن سيمان تمام كرديم و متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف در داخل ركود دارد و صادرات نيز از ۱۹ ميليون تن در سال ۱۳۹۳ به ۱۳ ميليون تن در سال ۱۳۹۵ كاهش يافت كه علت آن نيز وجود ناامني‌هاي داخلي در كشورهاي همسايه به عنوان اصلي‌ترين بازار صادرات سيمان ايران است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: اميدواريم امنيت به بازارهاي همسايه بازگردد و بازار داخلي نيز از رونق كافي برخوردار شود تا مشكل تقاضاي سيمان برطرف شود، چراكه در حوزه توليد هيچ مشكلي وجود ندارد و با ظرفيت ايجاد شده مي‌توانيم تا سقف اين ظرفيت به توليد بپردازيم. در حال حاضر ۱۰ ميليون تن ظرفيت كارخانه‌هاي ديگر نيز تا ۳۰درصد پيشرفت دارد و در نهايت به ۸۳ ميليون تن ظرفيت فعلي اضافه خواهد شد