خبر: گرامیداشت روز زمین پاک در کارخانه سیمان نهاوند

خبر: گرامیداشت روز زمین پاک در کارخانه سیمان نهاوند : عنوان 
1396/02/04 : تاریخ انتشار

پرسنل شرکت سیمان نهاوند در راستای حفظ محیط زیست و گرامی داشت روز جهانی زمین پاک، نسبت پاکسازی محوطه کارخانه از وجود زباله های پراکنده اقدام کردند.

بهزاد بیجنوند مسئول واحد HSE شرکت سیمان نهاوند با بیان اینکه در زمینه ی مدیریت ضایعات و پسماند، اقدامات زیست محیطی قابل توجهی در سیمان نهاوند صورت گرفته است، اظهار داشت: اجرای برنامه تفکیک زباله ها از مبدأ، جمع آوری ضایعات قابل بازیافت و تحویل به مراکز بازیافت و همچنین جمع آوری ضایعات قابل استفاده مجدد و بازگرداندن به چرخه ی تولید از جمله اقدامات زیست محیطی این شرکت می باشد.

وی افزود: در سال های گذشته نیز پرسنل شرکت سیمان نهاوند به مناسبت های مختلف از جمله روز زمین پاک، هفته محیط زیست و روز هوای پاک با حضور در مناطق کوهستانی اطراف کارخانه، نسبت به جمع آوری زباله های رها شده در دامن طبیعت اقدام نموده اند