راه نو: رخ سيمان تغييري نمي کند

راه نو: رخ سيمان تغييري نمي کند : عنوان 
1396/02/04 : تاریخ انتشار

راه نو- جعفر سرقيني پيرامون افزايش نرخ توليد کنندگان سيمان براي سال 96 گفت : اکنون ظرفيت واحد هاي توليد کننده سيمان به 83 ميليون تن رسيده و ميزان مصرف به مراتب کمتر از توليد است .

برپايه آمارهاي پيشين وزارت صنعت، معدن وتجارت،توليد سيمان در 11 ماه منتهي به بهمن 95 برابر با 49 ميليون و 579.8 هزار تن بود که در مقايسه با عملکرد دوره مشابه در سال 94 ،افت 6.4 درصدي داشت .
توليد 11 ماهه سيمان در سال 94 به ميزان 52 ميليون و 980.7 هزار تن ثبت شده بود .

انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان نيز در جدول آماري خود از وضعيت صادرات در دوره 10 ماهه 95 ( منتهي به دي ) در مجموع رقم 6 ميليون و 351 هزار و 852 تن را نشان مي دهد .

سرقيني اضافه کرد: امروز شرايط به گونه اي است که توليد کنندگان سيمان نسبت به رقابت منفي با يکديگر مبادرت مي ورزند و اکنون اين مصالح ساختماني مشمول قيمت گذاري دولتي نمي شود

راه نو- جعفر سرقيني پيرامون افزايش نرخ توليد کنندگان سيمان براي سال 96 گفت : اکنون ظرفيت واحد هاي توليد کننده سيمان به 83 ميليون تن رسيده و ميزان مصرف به مراتب کمتر از توليد است .

برپايه آمارهاي پيشين وزارت صنعت، معدن وتجارت،توليد سيمان در 11 ماه منتهي به بهمن 95 برابر با 49 ميليون و 579.8 هزار تن بود که در مقايسه با عملکرد دوره مشابه در سال 94 ،افت 6.4 درصدي داشت .
توليد 11 ماهه سيمان در سال 94 به ميزان 52 ميليون و 980.7 هزار تن ثبت شده بود .

انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان نيز در جدول آماري خود از وضعيت صادرات در دوره 10 ماهه 95 ( منتهي به دي ) در مجموع رقم 6 ميليون و 351 هزار و 852 تن را نشان مي دهد .

سرقيني اضافه کرد: امروز شرايط به گونه اي است که توليد کنندگان سيمان نسبت به رقابت منفي با يکديگر مبادرت مي ورزند و اکنون اين مصالح ساختماني مشمول قيمت گذاري دولتي نمي شود - See more at: http://rahenou.ir/Fa/News/8937/%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.1155KT9s.dpuf
راه نو- جعفر سرقيني پيرامون افزايش نرخ توليد کنندگان سيمان براي سال 96 گفت : اکنون ظرفيت واحد هاي توليد کننده سيمان به 83 ميليون تن رسيده و ميزان مصرف به مراتب کمتر از توليد است .

برپايه آمارهاي پيشين وزارت صنعت، معدن وتجارت،توليد سيمان در 11 ماه منتهي به بهمن 95 برابر با 49 ميليون و 579.8 هزار تن بود که در مقايسه با عملکرد دوره مشابه در سال 94 ،افت 6.4 درصدي داشت .
توليد 11 ماهه سيمان در سال 94 به ميزان 52 ميليون و 980.7 هزار تن ثبت شده بود .

انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان نيز در جدول آماري خود از وضعيت صادرات در دوره 10 ماهه 95 ( منتهي به دي ) در مجموع رقم 6 ميليون و 351 هزار و 852 تن را نشان مي دهد .

سرقيني اضافه کرد: امروز شرايط به گونه اي است که توليد کنندگان سيمان نسبت به رقابت منفي با يکديگر مبادرت مي ورزند و اکنون اين مصالح ساختماني مشمول قيمت گذاري دولتي نمي شود - See more at: http://rahenou.ir/Fa/News/8937/%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.1155KT9s.dpuf