خبر: از مدیریت و کارگران نمونه شرکت سیمان قاین به مناسبت هفته کار و کارگر قدردانی شد

خبر: از مدیریت و کارگران نمونه شرکت سیمان قاین به مناسبت هفته کار و کارگر قدردانی شد : عنوان 
1396/02/09 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان قاین، در این مراسم از ۱۲ کارگر نمونه شرکت سیمان قاین با حضور مسئولین استانی وشهرستانی تجلیل شد.

همچنین در این مراسم از مهندس اقبالیان مدیرعامل شرکت سیمان قاین به عنوان کارفرمای نمونه در زمینه توجه به مسایل فرهنگی ،رفاهی و ورزشی در سال ۱۳۹۵ وفعال اقتصادی در زمینه همکاری و همراهی با احداث سالن چند منظوره کارگری شهرستان با اهدای لوح سپاس تقدیرگردید.