اقتصادآنلاین: تعدیل منفی سود

اقتصادآنلاین: تعدیل منفی سود "سخاش" در پایان عملکرد ۱۲ ماهه ۹۵ : عنوان 
1396/02/11 : تاریخ انتشار

شرکت سیمان خاش صورت های مالی یکساله منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۵ را با سرمایه ۱۲۵ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

 به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از (سنا)، شرکت سیمان خاش در دوره یاد شده، معادل ۹۹۷ میلیارد و ۷۹۴ میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد.

از درآمد عملیاتی این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره  مبلغ ۲۸۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال محاسبه شد.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و هزینه های عملیاتی کسر و هزینه های عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره برابر ۱۶۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۳۲۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد؛ که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۴، معادل ۳۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۲۵۲ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای "سخاش" منظور شد.