خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم سیمان تهران در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم سیمان تهران در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/02/13 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان تهران طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۹۳ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    سود هر سهم گزارش قبل : ۲۲۹ ریال
    سود هر سهم گزارش جدید: ۹۳ ریال
    درصد تغییر: ۵۹% تعدیل منفی

-دلایل تغییرات دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

پیش بینی میزان فروش سال آتی با درنظر گرفتن تداوم سهمیه بندی تحویل سیمان در سال ۱۳۹۶ توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می باشد . افزیش هزینه های مالی نسبت به دوره قبل ناشی از راه اندازی واحد تولیدی شماره ۹ در سال ۱۳۹۶ و انتقال سهم هزینه های مالی مربوطه به عملکرد دوره می باشد .

کاهش سرفصل درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در سال ۹۶ نسبت به عملکرد سال ۹۵ به دلیل احتساب کل درآمد حاصل از فروش سهام شرکت برق وانرژی پیوند گستر پارس در سال ۱۳۹۵ به لحاظ مفاد قرارداد مربوطه و اعمال نظر سازمان حسابرسی در جریان حسابرسی بودجه سال ۹۶ می باشد