خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده شرکت سیمان سفید نی ریز

خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده شرکت سیمان سفید نی ریز : عنوان 
1396/02/16 : تاریخ انتشار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی به شرح ذیل است:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ درمحل تهران – خیابان استادمطهری بعداز تقاطع قائم مقام فراهانی شماره ۳۳۴ ساختمان IGI سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

        دستور جلسه :
    استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
    تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
    انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
    انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
    تعیین پاداش هیئت مدیره

** آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان سفید نی ریز
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ درمحل تهران – خیابان استادمطهری بعداز تقاطع قائم مقام فراهانی شماره ۳۳۴ ساختمان IGI سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری برگزار میگردد حضور بهم رسانند