تراز: میزان ارز آوری صادرات سیمان در سال۹۵

تراز: میزان ارز آوری صادرات سیمان در سال۹۵ : عنوان 
1396/02/19 : تاریخ انتشار

به گزارش تراز ، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال ۹۵ قریب به یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۹۱۲ تن سيمان  پودر نشده  موسوم  به کلينکر ، از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۴۱۹۲۱۰۵۸  و ارزش ریالی آن  ۱۳۵۴۲۰۵۲۷۲۵۶۴ بوده است.

 

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۸

كويت

۱۰۰۰۰۰۰۰

۷۹۶۵۷۵۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۸

كويت

۳۴۱۹۲۶۰۴

۳۲۶۰۲۴۷۱۳۱۷

۱۰۲۵۷۷۶

۸

هند

۲۷۰۰۰۰

۴۷۱۵۱۷۲۰۰

۱۴۸۵۰

۹

پاكستان

۱۰۰۰۰۰۰۰

۸۰۲۶۷۲۵۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۹

ارمنستان

۸۳۷۲۶۰

۶۷۰۹۸۰۵۴۶

۲۰۹۳۳

۹

افغانستان

۵۶۶۴۵۰

۶۸۱۵۵۰۲۹۳

۲۱۲۶۲

۹

تركمنستان

۲۲۹۹۲۰۰

۱۸۴۳۹۲۶۵۵۲

۵۷۴۷۹

۹

عراق

۲۳۴۷۳۴۰۰

۲۲۶۰۲۹۷۹۲۰۰

۷۰۴۲۰۰

۹

عراق

۱۳۵۸۰۱۰۷۱

۱۰۱۵۵۴۲۴۸۶۶۸

۳۱۶۵۰۴۵

۹

عراق

۵۳۷۲۳۶۰

۳۰۰۶۲۴۹۹۴۳۵

۹۳۵۱۹۵

۹

عراق

۳۰۰۰۰۰۰

۲۴۱۴۱۳۷۵۰۰

۷۵۰۰۰

۹

عمان

۴۴۴۱۵۲۷۲

۴۹۵۵۱۴۱۰۵۵۹

۱۵۴۱۲۰۹

۹

قطر

۶۲۰۰۰۰۰

۸۹۳۸۳۲۳۰۰۰

۲۷۹۰۰۰

۹

موزامبيك

۳۶۰۰۰۰۰۰

۲۸۸۶۳۰۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰

۹

هند

۳۲۴۰۰۰

۴۶۷۰۹۹۴۶۰

۱۴۵۸۰

۱۰

پاكستان

۲۵۵۰۰۰۰۰

۲۰۶۳۵۲۳۷۵۰۰

۶۳۷۵۰۰

۱۰

پاكستان

۱۲۵۰۰۰۰

۱۴۰۵۱۱۶۲۵۰

۴۳۴۳۸

۱۰

پاكستان

۱۵۰۰۰۰۰۰

۱۲۱۲۹۶۲۵۰۰۰

۳۷۵۰۰۰

۱۰

افغانستان

۵۴۸۳۵۰۰

۶۷۲۲۸۸۲۶۵۴

۲۰۷۷۹۳

۱۰

بنگلادش

۸۷۷۷۷۷۲۹

۹۸۶۷۰۳۲۸۰۴۸

۳۰۵۰۲۷۶

۱۰

عراق

۲۱۹۷۱۶۰

۲۱۳۳۵۵۹۱۱۳

۶۶۰۱۲

۱۰

عراق

۱۵۹۰۵۹۴۷۲

۱۱۶۹۲۸۳۴۹۳۶۴

۳۶۱۶۶۴۸

۱۰

عراق

۱۵۶۲۰

۲۰۲۱۷۵۰۰

۶۲۵

۱۰

كويت

۳۵۰۰۰۰۰۰

۲۸۳۲۱۵۰۰۰۰۰

۸۷۵۰۰۰

۱۰

كويت

۴۶۷۱۳۷۵۵

۵۵۷۷۰۱۱۹۳۱۶

۱۷۲۴۰۶۷

۱۰

كويت

۴۸۶۹۵۹۷۷

۳۹۳۸۰۴۳۶۶۰۰

۱۲۱۷۳۹۹

۱۰

هند

۵۹۴۰۰۰

۱۰۷۹۶۸۵۲۸۸

۳۳۳۷۲

۱۱

پاكستان

۱۰۰۰۰۰۰

۱۱۲۴۶۸۳۷۵۰

۳۴۷۵۰

۱۱

پاكستان

۱۵۰۰۰۰۰۰

۱۲۱۳۶۳۷۵۰۰۰

۳۷۵۰۰۰

۱۱

افغانستان

۱۰۸۱۵۰

۱۳۱۳۲۹۲۲۴

۴۰۵۶

۱۱

امارات متحده عربي

۴۵۸۲۰۵۰۵

۳۷۰۷۱۰۵۹۳۴۴

۱۱۴۵۵۱۲

۱۱

بنگلادش

۴۵۰۰۰۰۰۰

۳۶۴۰۹۵۰۰۰۰۰

۱۱۲۵۰۰۰

۱۱

عراق

۱۷۹۸۹۹۰۸۰

۱۵۰۶۱۹۹۵۰۵۰۷

۴۶۵۴۰۰۶

۱۱

قطر

۴۳۵۰۰۰۰۰

۳۲۳۸۰۱۸۲۰۰۰

۱۰۰۰۵۰۰

۱۱

كويت

۵۰۰۰۰۰۰

۴۰۴۵۲۵۰۰۰۰

۱۲۵۰۰۰

۱۱

هند

۶۴۸۰۰۰

۱۰۰۷۰۵۴۲۰۸

۳۱۱۰۴

۱۲

ارمنستان

۶۷۰۰۶۰

۵۴۳۰۸۴۹۳۶

۱۶۷۵۲

۱۲

افغانستان

۱۰۳۶۳۰۰

۱۰۱۰۷۴۳۵۱۲

۳۱۱۷۷

۱۲

عراق

۳۰۵۹۴۴۴۰

۲۳۲۵۱۷۸۲۹۱۲

۷۱۷۲۰۴

۱۲

فيليپين

۲۲۶۰۰

۲۵۶۴۱۰۵۶

۷۹۱

۱۲

ماداگاسكار

۱۳۵۲۳۵

۱۰۹۵۶۶۰۸۰

۳۳۸۰

۱۲

موزامبيك

۲۶۴۰۰۰۰۰

۲۱۳۹۴۵۶۰۰۰۰

۶۶۰۰۰۰

۱۲

پاكستان

۱۰۰۰۰۰۰۰

۸۰۹۹۲۵۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۱۲

پاكستان

۱۰۰۰۰۰۰۰

۸۱۰۱۷۵۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۱۲

ارمنستان

۱۰۶۸۱۲۰

۸۶۵۵۶۷۸۷۹

۲۶۷۰۴

۱۲

افغانستان

۲۸۳۶۵۰

۳۴۹۲۶۱۱۵۸

۱۰۷۷۹

۱۲

بنگلادش

۸۸۳۰۴۳۷۰

۹۹۴۳۶۰۲۴۸۳۴

۳۰۶۸۵۷۷

۱۲

عراق

۱۷۸۲۴۳۰۱۰

۱۲۹۲۵۹۸۰۰۲۴۶

۳۹۸۸۹۶۲

۱۲

عمان

۴۸۵۰۶۰۰۶

۳۹۲۸۰۱۵۸۸۰۰

۱۲۱۲۶۵۰

۱۲

كويت

۶۱۲۸۲۶۹۸

۶۷۰۷۸۲۹۶۳۸۰

۲۰۷۰۱۹۰

۱۲

هند

۳۲۴۰۰۰

۵۰۳۹۱۵۹۰۴

۱۵۵۵۲

۱۲

هند

۲۶۹۶۸

۵۶۸۰۹۴۷۱

۱۷۵۳