خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سیمان آرتا اردبیل در سال مالی منتهی به آذر ۹۶-اصلاحیه

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سیمان آرتا اردبیل در سال مالی منتهی به آذر ۹۶-اصلاحیه : عنوان 
1396/02/19 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با سرمایه ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۲۳۷ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    سود هر سهم گزارش قبل: ۸۶۲ ریال
    سود هر سهم گزارش جدید: ۱,۲۳۷ ریال
    درصد تغییر: ۴۴% تعدیل مثبت
    شناسایی ۸۶ ریال زیان در ۳ ماهه