رسالت: بانک صنعت و معدن تامين کننده مالي ٩٨٣ميليارد توماني صنعت سيمان کشور

رسالت: بانک صنعت و معدن تامين کننده مالي ٩٨٣ميليارد توماني صنعت سيمان کشور : عنوان 
1396/02/24 : تاریخ انتشار

بانك صنعت و معدن تسهيلاتي بالغ بر ٩٨٣ميليارد تومان را به ٦ طرح سيماني كشورمان تخصيص داده است كه با بهره برداري از آنها براي ١٣٥٦نفر اشتغال مستقيم فراهم مي شود.به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن از ميان اين طرح ها،طرح هاي سيمان غرب آسيا در خراسان رضوي،سيمان خاكستري ني ريز دراستان فارس،سيمان مهر ماكو در آذربايجان غربي و خاور سيمان پارسيان در چهارمحال و بختياري با ٨٢٠ميليارد تومان تسهيلات بانك صنعت و معدن در حال اجرا هستند كه با راه اندازي آن ها ١٠٢١شغل مستقيم ايجاد مي شود.تصويب ١٦٣ميليارد تومان براي دو طرح سيمان سفيد زاگرس درلرستان و سيمان فارس دراستان فارس ازديگر اقدامات بانك صنعت و معدن در زمينه تامين مالي طرح هاي سيماني بانك صنعت و معدن به عنوان مباني توسعه صنعتي است كه حاصل آن ايجاد شغل براي ٣٣٥ نفر خواهد بود.گفتني است بانك صنعت و معدن درسال هاي اخير با تامين مالي طرح هاي پتروشيمي،نيروگاهي،سيمان،فولاد و...گام هايي اساسي در ايجاد توسعه اي پايدار و بالنده دركشور برداشته است.