خبر: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خاش

خبر: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خاش : عنوان 
1396/02/25 : تاریخ انتشار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خاش (سهامی‌عام) در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۰ تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱) صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲) سود نقدی هر سهم بهمبلغ ۱.۲۰۰ریال تصویب گردید.

۳) موسسه حسابرسی دایارهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۶انتخاب گردیدند.

۴) روزنامه‌‌ اطلاعات به‌عنوان روزنامه‌ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.