خبر: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان قاین

خبر: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان قاین : عنوان 
1396/02/26 : تاریخ انتشار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان قاین (سهامی‌عام) در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۴ تشکیل شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح زیر می باشد:

۱)صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲) سود تقسیمی به ازای هر سهم ‌مبلغ ۹۰۰ر۱ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۳)موسسه حسابرسی “فراز مشاور” به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه “نوین نگرمانا” به عنوان بازرس قانونی علیالبدل شرکت برای سال مالی ۹۶ انتخاب گردیدند.

۴) روزنامه‌ اطلاعات به‌عنوان روزنامه‌ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.