سرمایه: نگاهی به وضعیت صورت های مالی یک ساله شرکت سیمان دورود

سرمایه: نگاهی به وضعیت صورت های مالی یک ساله شرکت سیمان دورود : عنوان 
1396/03/16 : تاریخ انتشار

شرکت سیمان دورود صورت های مالی یکساله منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۹۵ را با سرمایه ۶۴۱ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

به گزارش شرکت سیمان دورود در سال گذشته مبلغ ۷۰۶ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال درامدهای عملیاتی داشت.

با کسر بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی از درامد این شرکت، سود ناخالص آن به ۳۱ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال رسید.

همچنین با کسر هزینه های فروش و اداری و هزینه های عملیاتی از سود ناخالص، معادل ۹۵ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال زیان عملیاتی دوره محاسبه شد.

با احتساب هزینه های مالی و هزینه های غیر متفرقه زیان خالص این شرکت به مبلغ ۱۴۲ میلیارد و ۲۱۸ میلیون رسید و بر این اساس مبلغ ۲۲۲ ریال زیان به هر سهم خود اختصاص داد؛ که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۱۵ درصد کاهش زیان را نشان می دهد.
به زیان خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای “سدور” منظور شد.