خبر: تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) شرکت سیمان خزر

خبر: تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) شرکت سیمان خزر : عنوان 
1396/03/20 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان خزر، گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) این شرکت پس از  ارزیابی های به عمل آمده  توسط ممیزین شخص ثالث تمدید گردید.

این گواهینامه بر اساس تمایل و در خواست مکرر سازمان ها و مشتریان ،مبنی بر استقرار چند سیستم مدیریتی بصورت یکپارچه و همزمان مبتنی بر اهداف سازمان ها صادر می شود که تایید سیستم مدیریت یکپارچه (IMS (Integrated Management System نتیجه موفقیت مشتریان در اثبات انطباق سیستم های مدیریت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی است.