خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کارون در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کارون در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/04/10 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان کارون طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۲۰۸,۸۳۳ میلیون ریال مبلغ ۱۴۷ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

(شرکت آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ را با ۹۱% تعدیل منفی (افزایش زیان) نسبت به گزارش قبل به ازای هر سهم ۴۲۳ ریال زیان اعلام کرده است.)
تغییر ۴۲۳ ریال زیان هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال ۹۵)
به۱۴۷ ریال سود هر سهم در پیش بینی سال مالی جدید( سال ۹۶)
درصد تغییر: ۱۳۵% تعدیل مثبت