خبر: پیشنهاد افزایش سرمایه برای شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

خبر: پیشنهاد افزایش سرمایه برای شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان : عنوان 
1396/04/15 : تاریخ انتشار

با عنایت به جزء “ب” ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه گردیده است.

اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

درصد افزایش سرمایه: ۲۰%
محل تامین: مطالبات و آورده نقدی