خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شمال در سال مالی منتهی به آذر ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شمال در سال مالی منتهی به آذر ۹۶ : عنوان 
1396/04/15 : تاریخ انتشار

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شمال با نماد “سشمال” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دوره ۳ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در کدال منتشر شد.

    سرمایه ثبت شده: ۸۲۶,۹۷۸ میلیون
    سرمایه ثبت نشده: ۲۴۸,۰۹۳ میلیون

 بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان شمال طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با سرمایه ۱,۰۷۵,۰۷۱ میلیون ریال مبلغ ۱۳۴ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    سود هر سهم گزارش قبل: ۱۷۵ ریال
    سود هر سهم گزارش جدید: ۱۳۴ ریال
    درصد تغییر: ۲۳% کاهش بخاطر لحاظ سرمایه جدید میباشد, سود خالص بدون تغییر
    پوشش ۳ ماهه ۵۶% مبلغ ۷۵ ریال