خبرگزاری بسیج: سفیدی چهارشنبه ها،مهمترازطلای سیاه و سانتریفیوژهای سیمان شده

خبرگزاری بسیج: سفیدی چهارشنبه ها،مهمترازطلای سیاه و سانتریفیوژهای سیمان شده : عنوان 
1396/04/21 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، دنیای امروزمان گویی آنقدر آرام و بی دغدغه است که جدال بر سر رنگ هاست، آنهم سیاه و سفید.

نمیدانم شاید مهم ترها را فراموش کرده و یا شاید در نظرها مهم ترمتفاوت است، اما هرچه هست گویا این روزها بی مشغله تر از همیشه ایم که به رنگین کمان دل خوش کرده ایم.

گویا که مسئله فرهنگ نداریم و یا از یادشان برده ایم و یا ولی فقیه دستوری نداده اند تا اطاعت کنیم، اصلا انگار زیادی خودمان را فهمیده پنداشته ایم(!)

احتمالا نام های جدید بر سرنوشت مملکتمان آنقدر آمارشان بالا رفته که دیگر حوصله ای برای فکر کردن درباریشان هم نداریم.

سندها و قرار دادها رنگ ها و نیرنگ ها اخبار داغ این روزهامان با آفتاب داغ تیر ماه اتحادشان سوزنده تر است..!! هرچه این داغ تر آن هم داغ تر ...

آنقدر که هر روز دو، سه وعده میشود با کباب داغ نوش جانش کرد، آنقدر مهم که به سر سفره بیاید..

البته برای ما سر سفره است و برای شیاطین بزرگ بر سر میز و سنا است!!

مهم تر از طلای سیاه و سانتریفیوژهای سیمان کشیده، سفیدی چهارشنبه هاست(!)آنهم چهارشنبه سوزان تیر ماه با عنوان حجاب، آنهم پس از 7 تیر بهشتی و چهاردهم حاج احمد...

آنهم در سرزمین پرورش یافته در مکتب دردانه مادر، آنهم زیر بیرق خاکی اش، بیرقی که سیاهی اش را فقط گرد پس کوچه های بنی هاشم سپید کرد...

جدال بر سر سفیدی و سیاهی، اما تقدس سیاهی اینجا برسپیدی پیش است بانو ! اجازه نده که تو را به این حاشیه کشانده حق شهروندی و آرامشت را به یغما برند، حواست را نه به رنگ ها که به تعبیر ها جمع کن تو از آن زمان که این بی دغدغگی ها دغدغه شد اهل سیاست شدی، همان زمان که دول جعلی برایت مکر در سر دارند.

آن زمان که شدی بحث اصلی شان.حواست به رنگ ها و دغدغه ها باشد