خبرنگاران جوان: عرضه سيمان تقلبی با برندهای معتبر

خبرنگاران جوان: عرضه سيمان تقلبی با برندهای معتبر : عنوان 
1396/04/21 : تاریخ انتشار

بهمن حسن بیگی رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت:روز گذشته گشت مشترک با حضور بازرسان دستگاه های نظارتی تشكيل و به تهرانپارس اعزام شدند. 

 رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: تقلب در كسب و كم فروشی در بازرسی از سه واحد عرضه سیمان در شرق تهران احراز شد.

وی افزود: واحدهای صنفی عرضه سيمان فله در پاكت های شركت های معتبر سيمان را بسته بندی و در بازار می فروختند البته در ادامه اين بازرسی ها مشخص شد كه سيمان هایی كه در پاكت ها ريخته شده بر وزن استاندارد نيست و با احراز تخلف كم فروشی و غير استاندارد بودن اين سيمان ها پرونده برای واحدهای متخلف تشكيل شد.

وی بيان كرد: كارشناسان سازمان استاندارد تخلف كم فروشی را تاييد كردند و در نهایت سيمان ها پس از جمع آوری بر اساس وزن استاندارد در شبكه به قيمت رسمی توزيع شد.

حسن بیگی در پايان گفت: پرونده ها پس از بررسی از سوی بازرسان صنعت معدن و تجارت و سازمان استاندارد به تعزيرات ارجاع می شود تا نسبت به صدور رأی آن تصمیم گیری کنند