خبر: لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت سیمان خرم آباد

خبر: لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت سیمان خرم آباد : عنوان 
1396/04/28 : تاریخ انتشار

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید.