خبر: بازدید عضو شورای ستاد اقامه نماز بنیاد مستضعفان از کارخانه سیمان گیلان سبز

خبر: بازدید عضو شورای ستاد اقامه نماز بنیاد مستضعفان از کارخانه سیمان گیلان سبز : عنوان 
1396/04/28 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان گیلان سبز، حاج آقا محمدی عضو شورای ستاد اقامه نماز بنیاد مستضعفان ضمن بازدید از کارخانه سیمان ، در سخنانی بر اهمیت موضوع نماز و حفظ روحیه و ارزش های مذهبی در میان مدیران و کارکنان مجموعه های صنعتی تاکید کرد