بارگیری سیمان در کیسه های ۱/۵تنی به مقصد کشور عراق

بارگیری سیمان در کیسه های ۱/۵تنی به مقصد کشور عراق : عنوان 
1396/04/28 : تاریخ انتشار

بارگیری سیمان در کیسه های ۱/۵تنی به مقصد کشور عراق
با تشکر از پرسنل زحمت کش بارگیرخانه


دستگاه جامبو بگ پرکن ساخت مهرماشین