خبر: دریافت لوح و تندیس واحد نمونه و برگزیده صنعتی و معدنی توسط سیمان گیلان سبز

خبر: دریافت لوح و تندیس واحد نمونه و برگزیده صنعتی و معدنی توسط سیمان گیلان سبز : عنوان 
1396/04/31 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان گیلان سبز به مناسبت بزرگداشت دهم تیر ، روز صنعت و معدن روز گذشته در رشت از صاحبان واحدهای نمونه صنعتی و معدنی گیلان تجلیل شد.

در این همایش شرکت سیمان گیلان سبز به منظور تولید محصول با کیفیت موفق شد تا لوح و تندیس واحد نمونه و برگزیده صنعتی -معدنی استان گیلان در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال را دریافت نماید و به عنوان واحد برتر استانی انتخاب شود.