خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان فارس نو در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان فارس نو در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/04/31 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان فارس نو طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۸۷ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    سود هر سهم گزارش قبل: ۵۷۰ ریال
    سود هر سهم گزارش جدید: ۴۸۷ ریال
    درصد تغییر: ۱۵% تعدیل منفی
    پوشش ۳ ماهه ۱۷% مبلغ ۸۳ ریال