خبرنگاران: تبدیل کارخانه‌ سیمان خانه‌ای مدرن!

خبرنگاران: تبدیل کارخانه‌ سیمان خانه‌ای مدرن! : عنوان 
1396/05/01 : تاریخ انتشار

این کارخانه که به دلیل ایجاد آلودگی بسته و تعطیل شده است بیرون از بارسلونا قرار دارد و پس از خریداری آن توسط بوفیل و تیمش به خانه ای زیبا تبدیل شده است. این معمار برجسته محوطه و نمای بیرونی آن را با گل و گیاه پوشانده و نمای داخلی را مناسب را با یک زندگی مدرن و فضای کاری مناسب طراحی کرده است.