خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان سفید نی ریز در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان سفید نی ریز در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/05/07 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان سفید نی ریز طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶۵۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
سود هر سهم گزارش قبل: ۴۶۱ ریال
سود هر سهم گزارش جدید: ۶۵۹ ریال
درصد تغییر: ۴۳% تعدیل مثبت
پوشش ۳ ماهه ۴۴% مبلغ ۲۸۸ ریال
▪️دلایل تغییرات:
باعنایت به نامه شماره ۶۱۵۷۸ مورخ ۹۶/۰۳/۱۰ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مبنی بر توافقات انجام شده به منظور جبران بخشی از هزینه های تولید در سال ۱۳۹۶ و اعلام سقف قیمت های ارشادی فروش داخلی لذا نرخ فروش داخلی مربوط به ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ اصلاح و از این بابت مبلغ فروش داخلی ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹حدوداً مبلغ ۹.۵۱۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱۹۰ ریال ) افزایش یافته است لذا اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۱۳۹۶ از مبلغ ۴۶۱ ریال به مبلغ ۶۵۹ ریال (به ازای هر سهم ۱۹۸ ریال) تعدیل می گردد .