خبر: انتخاب شرکت سیمان داراب به عنوان کار فرمای نمونه تامین اجتماعی

خبر: انتخاب شرکت سیمان داراب به عنوان کار فرمای نمونه تامین اجتماعی : عنوان 
1396/05/15 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان داراب، در پی ارزیابی بعمل آمده از فعالیت ۷۳هزار کار فرما در استان فارس از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان، تعداد ۱۰۲ کار فرمای بر اساس ملاکهای تعیین شده انتخاب که از این تعداد ۲۰ کار فرمای برتر معرفی گردیدند که شرکت سیمان داراب در زمره ۲۰ کارفرمای نمونه برتر قرار گرفت.