خبر: ممیزی مراقبتی در شرکت سیمان ایلام با موفقیت انجام شد

خبر: ممیزی مراقبتی در شرکت سیمان ایلام با موفقیت انجام شد : عنوان 
1396/05/16 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، ممیزی مراقبتی پروژه CE در ابتدای هفته جاری در کارخانه سیمان ایلام و با حضور نماینده شرکت AW اسپانیا با موفقیت برگزار و گواهینامه این شرکت بمدت یکسال دیگر تمدید گردید.

ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره ای است که هدف آن نظارت بر روی سازمان است تا الزامات استاندارد ایزو را رعایت نموده باشد.