خبر: بررسی عملکرد شش ماهه اول سال مالی و جداول ‏TLR‏ شرکت سیمان گیلان سبز

خبر: بررسی عملکرد شش ماهه اول سال مالی و جداول ‏TLR‏ شرکت سیمان گیلان سبز : عنوان 
1396/05/23 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان گیلان سبز، در این جلسه ی یک روزه که در محل کارخانه برگزار شد، گزارش کلی از وضعیت سیمان دیلمان ارائه و در ادامه از سوی سایر مدیران مجموعه نیز گزارش های مبسوطی در خصوص عملکرد هر یک از واحدها مطرح شد.

* TLR مخفف کلمه Traffic Light Reports است که در قالب جداول بررسی شاخص های اصلی شرکت ها در یک دوره مشخص تعریف شده است