خبر: اجرای پروژه های مشترک شرکت سیمان تهران با دانشگاه های معتبر کشور

خبر: اجرای پروژه های مشترک شرکت سیمان تهران با دانشگاه های معتبر کشور : عنوان 
1396/05/25 : تاریخ انتشار

پروژه بررسی تأثیر نانو ذرات کربنات کلسیم پوشش دار بر خواص مکانیکی بتن، در همین راستا با مشارکت کارشناسان کنترل و کیفیت و مرکز تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی سیمان تهران و اساتید دانشگاه های صنعتی امیر کبیر، صنعتی شریف و دانشجویان دانشگاه های صنعتی امیر کبیر، آزاد شهرضا ، تهران شمال ، نیریز و قزوین در حال اجرا می باشد.

لذا بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت سیمان تهران، با هدف هم فکری و راهبری این پروژه جلسه ای با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه های سهیم در این پروژه و کارشناسان کنترل و کیفیت و مرکز تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی سیمان تهران در محل آزمایشگاه شرکت سیمان تهران برگزار شد.

این گزارش می افزاید که مهندس اسلامی مدیر کنترل و کیفیت مجتمع صنعتی سیمان تهران ضمن خوش آمد گویی به مهمانان این جلسه ابراز امیدواری کرد نتایج نهایی انجام این پروژه منجر به رشد و اعتلای  صنعت سیمان گردد.