خبر: شانزدهمین جلسه فنی سال جاری در کارخانه سیمان قاین برگزار شد

خبر: شانزدهمین جلسه فنی سال جاری در کارخانه سیمان قاین برگزار شد : عنوان 
1396/06/08 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان قاین، در شانزدهمین جلسه فنی سال جاری که با حضور  دکتر اقبالیان برگزار گردید و با توجه به انتخاب آقای مهندس توسلی به عنوان معاونت کارخانه، آقای مهندس ناعمی به عنوان مدیر انرژی و HSE شرکت سیمان قاین انتخاب و از زحمات مهندس توسلی که پیش ازاین مسولیت یادشده را نیز بر عهده داشت تقدیر وتشکر گردید