خبر:  اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کردستان در سال مالی منتهی به شهریور ۹۷

خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کردستان در سال مالی منتهی به شهریور ۹۷ : عنوان 
1396/06/21 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان کردستان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ با سرمایه ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ (۵۴) ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

بدون تغییر نسبت به اولین پیش بینی حسابرسی نشده

▪️مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده:
نرخ ارز برای فروش صادراتی به نرخ ۴۳.۰۰۰ ریال جهت فروش صادراتی در نظر گرفته شده است