خبر:  دوره آموزشی کارآموزان ساختمانی در شرکت سیمان پیوند گلستان برگزار شد

خبر: دوره آموزشی کارآموزان ساختمانی در شرکت سیمان پیوند گلستان برگزار شد : عنوان 
1396/06/25 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان، این کارآموزان در کلاس آموزشی آشنایی با فرایند تولید سیمان که از طرف کارخانه برگزار گردید شرکت نمودند .

قابل به ذکر است کارآموزان مذکور پس از طی یک دوره زمانی خاص در این کلاسها از شرکت سیمان پیوند گلستان گواهینامه آموزشی دریافت می نمایند . این بازدیدها در جهت تداوم برنامه های تبلیغاتی و معرفی محصولات شرکت سیمان پیوند گلستان صورت می گیرد