خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان سپاهان در سال مالی منتهی به شهریور ۹۷

خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان سپاهان در سال مالی منتهی به شهریور ۹۷ : عنوان 
1396/06/25 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان سپاهان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ با سرمایه ۲,۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    سود هر سهم گزارش قبل با لحاظ سرمایه جدید: ۶۲ ریال
    سود هر سهم گزارش جدید: ۶۰ ریال
    درصد تغییر: ۳% تعدیل منفی

*گزارش براساس اولین پیش بینی حسابرسی نشده مقایسه شده است