خبر: افتتاح شرکت سیمان نی ریز با تسهیلات بانک صنعت و معدن

خبر: افتتاح شرکت سیمان نی ریز با تسهیلات بانک صنعت و معدن : عنوان 
1396/07/01 : تاریخ انتشار

با افتتاح شرکت سیمان نی ریز که در استان فارس احداث شده برای ۲۳۶ نفر ایجاد اشتغال می شود.

بر اساس این گزارش، بانک صنعت و معدن تاکنون ۱۲۷ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید به صنایع کوچک و متوسط استان فارس پرداخت کرده است.
گفتنی است طرح های زیادی در سال های اخیر با تسهیلات بانک صنعت و معدن در سطح کشور به اجرا در آمده است.