خبر: انتخاب شرکت سیمان آرتا اردبیل به عنوان واحد نمونه استاندارد

خبر: انتخاب شرکت سیمان آرتا اردبیل به عنوان واحد نمونه استاندارد : عنوان 
1396/07/24 : تاریخ انتشار

ز روابط عمومی شرکت سیمان آرتا اردبیل، در مراسمی که به مناسبت روز جهانی استاندارد در استان اردبیل برگزار شد، این واحد تولیدی به عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب و لوح تقدیر و تندیس استاندارد را از مدیر کل استاندارد استان اردبیل دریافت نمود