خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کرمان در سال مالی منتهی به آذر ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کرمان در سال مالی منتهی به آذر ۹۶ : عنوان 
1396/07/30 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با سرمایه ۹۹۱,۴۴۰ میلیون ریال مبلغ ۳۳۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
    پوشش ۹ ماهه ۸۳% مبلغ ۲۸۰ ریال